آخرین بروزرسانی
English | فارسی
مدارک عرضه شرکت داده پردازی فن آوا حداقل
 TitleSize 
اساسنامه 635.31 KBDownload
گزارش تعیین قیمت پایه سهام783.16 KBDownload
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1392/3/31639.56 KBDownload
قرارداد واگذاری سهام شرکت داده پردازی فن آوا474.35 KBDownload
فهرست آخرین ترکیب سهامداران17.70 KBDownload
صورتجلسه هیئت مدیره شرکت داده پردازی فن آوا مورخ 1392/06/20233.11 KBDownload
صورتجلسه هیئت مدیره شرکت داده پردازی فن آوا مورخ 1391/10/2560.67 KBDownload
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/11/16 و صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1392/01/21457.29 KBDownload
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/10/2527.28 KBDownload
صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای عملکرد سال مالی منتهی به 1391/09/30 .41.84 KBDownload
روزنامه رسمی شرکت داده پردازی فن آوا967.76 KBDownload
جدول وضعیت ساختمان های شرکت داده پردازی فن آوا222.81 KBDownload
تعهدات هیئت مدیره شرکت داده پردازی فن آوا521.05 KBDownload
تسهیلات مالی دریافتی شرکت داده پردازی فن آوا190.35 KBDownload
پروانه ارایه خدمات عمومی انتقال داده های شرکت داده پردازی فن آوا194.90 KBDownload
بیانیه عرضهناسناختهDownload
برگه سهام163.72 KBDownload
اطلاعیه قطعیت سهام146.87 KBDownload
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت های مالی سال منتهی به 1391/09/30526.14 KBDownload
نامه شرکت در خصوص مغایرت سود برآورد شده در گزارش تعیین قیمت پایه سهام270.73 KBDownload
  
© 1388 شرکت فرابورس ایران     ثبت نام