آخرین بروزرسانی
English | فارسی
امیدنامه اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس ایران حداقل
امیدنامه اوراق بهادار پذیرفته شده در سال 1394
(برای دریافت امید نامه، روی نام شرکت کلیک کنید)

 

               
ردیف
نام شرکت
نماد
بازار
تاریخ درج
تاریخ عرضه
روش عرضه
ملاحظات
کشتیرانی جنوب خط ایران  حجنوب اول 1394/01/08      
 2 شرکت پترشیمی بوعلی سینا
  بوعلی
دوم
1394/01/31      
 3 شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا   کتوکا دوم  1394/01/30      
4 شرکت بیمه کوثر    کوثر  دوم 1394/02/01       
شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین    خعمرا  دوم  1394/02/05      
 6 شرکت مواد ویژه لیا   شلیا دوم   1394/02/14      
 7  شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور  وهور اول   1394/03/25      
 8 شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند
 ثالوند  اول 1395/01/07
     
               

 

امیدنامه اوراق بهادار پذیرفته شده در سال 1393
(برای دریافت امید نامه، روی نام شرکت کلیک کنید)

 

               
ردیف
نام شرکت
نماد
بازار
تاریخ درج
تاریخ عرضه
روش عرضه
ملاحظات
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود ثرود  اول 1393/02/07      
سرمایه گذاری مسکن پردیس ثپردیس  اول 1393/02/07      
داروسازی کاسپین تامین کاسپین اول 1393/02/27      
لیزینگ امید ولامید دوم 1393/04/11      
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان پترول دوم 1393/05/20      
خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم حقشم دوم 1393/06/02      
 7 صنعتی مینو غصینو اول 1393/06/10      
 8 بهمن لیزینگ ولبهمن اول 1393/06/25      
قاسم ایران قاسم دوم 1393/06/25      
10  پتروشیمی نوری (برزویه) نوری دوم 1393/07/07      
 11 بیمه اتکایی ایرانیان
اتکای اول 1393/08/21      
12  تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک دبالک دوم 1393/08/03      
13
شیر پاستوریزه پگاه فارس
غفارس دوم 1393/09/09      
 14 بانک حکمت ایرانیان
 حکمت دوم
1393/09/26
     
 15 بهمن دیزل
خدیزل
 دوم  1393/11/05      
 16 پتروشیمی غدیر   شغدیر اول  1393/12/05       
17  فرآوری زغال سنگ پروده طبس  کپرور   دوم 1393/12/10      
     
               

 

امیدنامه اوراق بهادار پذیرفته شده در سال 1392
(برای دریافت امید نامه، روی نام شرکت کلیک کنید)

 

               
ردیف
نام شرکت
نماد
بازار
تاریخ درج
تاریخ عرضه
روش عرضه
ملاحظات
1
 دتولید
اول
92/02/16

 
 
 2 شرکت پالایش نفت کرمانشاه شرمان  دوم 92/03/11      
 3 پتروشیمی جم
جم دوم 92/03/11      
 4 شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا حسینا دوم 92/06/17      
 5 پتروشیمی غدیر
شغدیر دوم 92/07/28      
6
شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی  مفاخر  دوم 92/09/09
     
 7 شرکت صنایع غذایی مینو شرق
 غمینو دوم
92/09/24
     
8
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن  ومسکن اول
92/10/07      
9
شرکت تولید برق عسلویه مپنا
بمپنا
 دوم  92/10/14      
 10 شرکت فولاد هرمزگان جنوب هرمز
دوم
92/10/23      
 11 شرکت کشتیرانی دریای خزر
 حخزر  دوم 92/11/19
     
12
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
 شبصیر اول
92/12/04
     
 13  شرکت کی‌بی‌سی
 کی‌بی‌سی دوم
92/12/05      
 14  شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز
اعتلا
دوم
92/12/05
     
15
 بانک خاورمیانه
وخاور
دوم
 92/12/20      
16
 شرکت آهن و فولاد ارفع
 ارفع دوم
92/12/21
     

 

امیدنامه اوراق بهادار پذیرفته شده در سال 1391
(برای دریافت امید نامه، روی نام شرکت کلیک کنید)

 

               
ردیف
نام شرکت
نماد
بازار
تاریخ درج
تاریخ عرضه
روش عرضه
ملاحظات
1
 صسکن
 ابزارهای نوین مالی
1391/03/17
1391/03/17
 
 
2  پالایش نفت تهران شتران  دوم 1391/3/17      
3
 صینا1
 ابزارهای نوین مالی
 1391/03/27
 1391/03/27
 
 
4  اوراق اجاره (صکوک) واسط مالی مهر - شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)  صمپنا  
 ابزارهای نوین مالی
 1391/03/23  1391/03/28    
5  سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان  سدبیر  دوم  1391/04/10  1391/04/28  گشایش نماد  
6 صنعت روی زنگان زنگان  دوم 1391/04/28      
7 گواهی سپرده سرمایه گذاری بانک انصار انصا1 ابزارهای نوین مالی 1391/05/04      
8 زرین معدن آسیا فزرین  دوم 1391/06/05      
9 اوراق مشارکت شرکت عمران و نوسازی مجد مجد2 ابزارهای نوین مالی 1391/06/15 1391/06/25    
 10 فرآورده های غذایی و قندچهارمحال قچار دوم 1391/07/08      
11
 پالایش نفت لاوان شاوان
 دوم 1391/07/12      
 12  صنعتی مینو
 غصینو اول 1391/09/13      
 13 تولید برق عسلویه مپنا بمپنا دوم 1391/10/06      
14
 ارتباطات ماهواره ای سامان
اساما اول 1391/10/10      
 15  سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
ثغرب
 اول 1391/10/20      
 16 شرکت نفت ایرانول
شرانل
دوم 1391/11/15      
17
 شرکت پتروشیمی خراسان
شخاس دوم 1391/11/11      
 18 شرکت نفت پاسارگاد
شپاس دوم 1391/11/16      
 19 شرکت پخش البرز پخش دوم 1391/12/16      

 

 

 

امیدنامه اوراق بهادار پذیرفته شده در سال 1390
(برای دریافت امید نامه، روی نام شرکت کلیک کنید)
 

 

ردیف
نام شرکت
نماد
بازار
تاریخ درج
تاریخ عرضه
روش عرضه
ملاحظات
1
شپدیس
اول
90/01/23
90/01/29
حراج
 
2
آرین
دوم
90/01/24
90/01/30
گشایش نماد
 
3
سمایه
اول
90/02/06
90/03/10
گشایش نماد
 
4
ثباغ
اول
90/02/10
90/02/21
حراج
 
5
سمگا
اول
90/02/11
90/05/11
گشایش نماد
 
6
دی
دوم
90/02/14
90/04/21
گشایش نماد
 
7
ساما1
ابزارهای نوین مالی
90/02/27
90/03/28
پذیره نویسی گشایش نماد
 
8
گردشگری
دوم
90/02/28
90/05/05
گشایش نماد
 
9
بانک ایران زمین
وزمین
دوم
90/03/25
90/07/05
گشایش نماد
 
10
زاگرس
دوم
90/04/08
90/04/15
حراج
 
11
آ س پ
اول
90/04/15
90/04/22
حراج
 
12
افرا
اول
90/04/22
90/05/05
حراج
 
13
نارنج
ابزارهای نوین مالی
90/05/02
90/05/05
پذیره نویسی گشایش نماد
 
14
میدکو
اول
90/05/10
90/06/07
گشایش نماد
 
15
عسکر
دوم
90/05/16
ـــ
ـــ
 
16
صامید
ابزارهای نوین مالی
90/05/19
90/05/25
پذیره نویسی گشایش نماد
 
17
ماهان 2
ابزارهای نوین مالی
90/05/26
90/06/01
پذیره نویسی گشایش نماد
 
18
مسکن1
ابزارهای نوین مالی
90/05/28
90/06/02
پذیره نویسی گشایش نماد
 
19
ثشرق
اول
90/06/02
90/07/23
حراج
 
20
ثتران
اول
90/06/22
90/10/21
ـــ
 
21
سیستم
اول
90/06/22
90/06/28
حراج
 
22
حکمت
اول
90/06/23
ـــ
ـــ
انتقال به بازار پایه
23
ذوب
دوم
90/07/13
90/11/12
ـــ
 
24
مارون
دوم
90/08/08
90/10/06
حراج
 
25
سامان
اول
90/08/25
 -
 -
انتقال به بازار پایه
26
بازرس
اول
90/09/05
-
 -
 
27
بوتان
ابزارهای نوین مالی
90/10/04
-
-
 
28
قشیر
دوم
90/10/18
90/11/18
حراج
 
29
بپاس
اول
90/10/21
91/02/02
 گشایش نماد
 
30
سکاب
اول
90/11/11
90/12/10
حراج
 
31
جوپار
ابزارهای نوین مالی
 90/10/21
 
 
 
32
خکاشا
اول
90/12/13
 
 
 
33 شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان کرمان دوم 90/12/14  91/03/30  گشایش نماد  
34 شرکت صنعتی معدنی شمال شرق شاهرود
کشرق دوم 90/12/15  91/03/28  گشایش نماد  
35 شرکت پالایشگاه نفت شیراز شراز دوم 90/12/15  91/04/14  حراج  
36 شرکت توکاریل توریل دوم 90/12/16 91/02/05  حراج  
37 شرکت بیمه میهن میهن دوم 90/12/17  91/03/22  گشایش نماد  
38 شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور کنور اول 90/12/17  91/01/28  حراج  
39 شرکت بیمه سامان بساما اول 90/12/24  91/04/24  گشایش نماد  
 

 

 

 

 

امیدنامه اوراق بهادار پذیرفته شده در سال 1389
(برای دریافت امید نامه، روی نام شرکت کلیک کنید)
ردیف
نام شرکت
نماد
بازار
تاریخ درج
تاریخ عرضه
روش عرضه
1
شرق
ابزارهای نوین مالی
89/05/07
89/05/11
پذیره نویسی و گشایش نماد
2
سعدی
ابزارهای نوین مالی
89/07/04
89/08/23
گشایش نماد
3
ثعمرا
اول
89/07/10
89/08/04
حراج
4
تسه
اول
89/07/10
89/08/08
گشایش نماد
5
بالاس
اول
89/07/16
89/10/07
حراج
6

اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری ویژه بانک کشاورزی2

کشاورز2
ابزارهای نوین مالی
89/08/12
89/08/18
پذیره نویسی گشایش نماد
7
همراه
اول
89/09/21
89/09/28
حراج
8
سبزوا
اول
89/09/23
89/10/27
گشایش نماد
9
سبحان
اول
89/10/04
89/10/13
حراج
10
وگستر
اول
89/10/05
89/11/11
حراج
11
بعثت
ابزارهای نوین مالی
89/10/25
89/10/28
پذیره نویسی گشایش نماد
12
فولای
اول
89/11/10
89/12/08
حراج
13
خفناور
اول
89/11/23
89/12/10
حراج
14
ماهان
ابزارهای نوین مالی
89/12/17
89/12/21
پذیره نویسی گشایش نماد
15
پانفت
ابزارهای نوین مالی
89/12/18
90/03/02
پذیره نویسی گشایش نماد
16
خارزم
اول
89/12/18
90/03/02
گشایش نماد
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

امیدنامه اوراق بهادار پذیرفته شده در سال 1388
(برای دریافت امید نامه، روی نام شرکت کلیک کنید)
ردیف
نام شرکت
نماد
بازار
تاریخ درج
تاریخ عرضه
روش عرضه
1
ودی
اول
88/06/25
88/07/29
حراج
2
کمرجان
اول
88/06/31
88/07/06
حراج
3
پکویر
اول
88/07/01
88/07/07
حراج
4
وایران
اول
88/12/24
88/12/26
حراج

 

  
© 1388 شرکت فرابورس ایران     ثبت نام