آخرین بروزرسانی
English | فارسی
فهرست اوراق در حال عرضه Minimize

فهرست اوراق در حال عرضه

از طریق بازار سوم فرابورس

(برای دیدن اطلاعات  شرکتها، روی نام آنها کلیک کنید)

نام شرکت

نماد

سرمایه(میلیون ریال)

ارزش اسمی هر سهم(ریال)

تعداد سهام قابل عرضه

درصد سهام قابل عرضه

قیمت پایه هر سهم(ریال)

قیمت پایه کل(ریال)

تاریخ عرضه

تاریخ درج

 سرمایه گذاری مفتاح   10,000
1,000
 10,000,000 100
2,120
21,200,000,000

 1393/10/13

1393/09/23
سرمایه گذاری سلیم     10,000 1,000
10,000,000
100
3,050
 30,496,950,000 1393/10/13   
1393/09/23
 سرمایه گذاری سیراف   20,000
1,000
20,000,000
 100 1,480
29,600,000,000
 
1393/10/13


1393/09/23 
سرمایه گذاری اعتصام     20,000 1,000
20,000,000
 100 1,400
 28,000,000,000
1393/10/13 
 
1393/09/23
 
سرمایه گذاری ارشک
  20,000
1,000
 20,000,000  100  1,410 28,200,000,000
 
1393/10/14
 
1393/09/23
پردازش اطلاعات ایرانیان      100  1,000  100,000  100 31,000
3,100,000,000  1393/10/14 1393/09/23
سرمایه گذاری زعیم     100
1,000
100,000
100
35,000
 3,500,000,000 1393/10/14
1393/09/23
 
سرمایه گذاری حافظ اعتماد
   100  1,000  100,000 100 46,000
4,600,000,000
1393/10/14
1393/09/23
© 1388 شرکت فرابورس ایران     Register