آخرین بروزرسانی
English | فارسی
فهرست اوراق در حال عرضه Minimize

فهرست اوراق در حال عرضه

از طریق بازار سوم فرابورس

(برای دیدن اطلاعات  شرکتها، روی نام آنها کلیک کنید)

نام شرکت

نماد

سرمایه(میلیون ریال)

ارزش اسمی هر سهم(ریال)

تعداد سهام قابل عرضه

درصد سهام قابل عرضه

قیمت پایه هر سهم(ریال)

قیمت پایه کل(ریال)

تاریخ عرضه

تاریخ درج

سهامی پرورش کرم ابریشم ایران
  325,125/462032
 1,000,000 325,125
99/99
4,626,443
 1,504,172,280,375 1393/06/03
1393/05/19
صنایع کاغذ مراغه    528,616/080
 5,000 92,867,208
 87/84  804  74,665,235,232 1393/06/09
1393/05/26
 سرمایه گذاری آذر   968,000
 1,000  968,000,000 49
 934 443,014,880,000
1393/06/10
1393/05/27
© 1388 شرکت فرابورس ایران     Register