آخرین بروزرسانی
English | فارسی
فهرست اوراق در حال عرضه Minimize

فهرست اوراق در حال عرضه

از طریق بازار سوم فرابورس

(برای دیدن اطلاعات  شرکتها، روی نام آنها کلیک کنید)

نام شرکت

نماد

سرمایه(میلیون ریال)

ارزش اسمی هر سهم(ریال)

تعداد سهام قابل عرضه

درصد سهام قابل عرضه

قیمت پایه هر سهم(ریال)

قیمت پایه کل(ریال)

تاریخ عرضه

تاریخ درج

نوسازی صنایع ایران    91,630
 1,000  91,630,000 100
 2,032  186,192,160,000 1393/11/18
 1393/11/04
تولید نیروی برق سبز منجیل     300,000 1,000
 300,000,000 100
11,085
3,325,500,000,000
1393/11/19
1393/11/05
پالایش نفت کرمانشاه    134,878/6
 1,000  80,927,160 60
76,235
 6,169,482,042,600  1393/11/19  1393/11/05
بیمه حافظ   61,000
1,000
 6,100,000 10
 3150 19,215,000,000
 1393/11/21  1393/11/07
 آرد تجارت    26,500  1,000 26,499,800
 99/99 9,379
248,541,624,200
 1393/11/21  1393/11/07
توسعه پتروشیمی کوهدشت     70,000 1,000
69,999,860
 99/99 1,007
 70,489,859,020 1393/11/25
1393/11/08
© 1388 شرکت فرابورس ایران     Register