آخرین بروزرسانی
English | فارسی
فهرست اوراق در حال عرضه Minimize

فهرست اوراق در حال عرضه

از طریق بازار سوم فرابورس

(برای دیدن اطلاعات  شرکتها، روی نام آنها کلیک کنید)

نام شرکت

نماد

سرمایه(میلیون ریال)

ارزش اسمی هر سهم(ریال)

تعداد سهام قابل عرضه

درصد سهام قابل عرضه

قیمت پایه هر سهم(ریال)

قیمت پایه کل(ریال)

تاریخ عرضه

تاریخ درج

 صنایع پتروشیمی زنجان   556,323
 1,000 87,022,723
15/64
2,188
 190,405,717,924 1393/07/30
1393/07/14
 نوسازی صنایع ایران   91,630
1,000
91,630,000  100  2,032 186,192,160,000
1393/08/06
 1393/07/22
© 1388 شرکت فرابورس ایران     Register