آخرین بروزرسانی
English | فارسی
فهرست اوراق در حال عرضه Minimize

فهرست اوراق در حال عرضه

از طریق بازار سوم فرابورس

(برای دیدن اطلاعات  شرکتها، روی نام آنها کلیک کنید)

ردیف

نام شرکت

نماد

سرمایه(میلیون ریال)

ارزش اسمی هر سهم(ریال)

تعداد سهام قابل عرضه

درصد سهام قابل عرضه

قیمت پایه هر سهم(ریال)

قیمت پایه کل(ریال)

تاریخ عرضه

تاریخ درج

1 سنگ آهن شرق ایران
  12,897/9 10,000 1,289,792

99/99

71,848
92,668,975,616
1393/05/15
1393/04/30
 2 توسعه نیشکر و صنایع جانبی
  11,431,145
10,000
228,622,900
20
102,405
23,412,128,074,500
1393/05/20
1393/05/04
کشت و صنعت نیشکر هفت تپه    1,947,413/330
10,000
194,741,333
100
8,164
 1,589,868,242,612 1393/05/21
1393/05/04
 4 آلومینای ایران     1,999,769  10,000  101,988,221 51
 59,792 6,098,079,710,032
1393/05/22
 1393/05/06
© 1388 شرکت فرابورس ایران     Register