آخرین بروزرسانی
English | فارسی
فهرست اوراق در حال عرضه حداقل

فهرست اوراق در حال عرضه

از طریق بازار سوم فرابورس

(برای دیدن اطلاعات  شرکتها، روی نام آنها کلیک کنید)

* مدارک و مستندات شرکتهای درج شده در بازار پایه توافقی در وب سایت رسمی "کدال" قابل دسترسی می باشد.

نام شرکت

نماد

سرمایه(میلیون ریال)

ارزش اسمی هر سهم(ریال)

تعداد سهام قابل عرضه

درصد سهام قابل عرضه

قیمت پایه هر سهم(ریال)

قیمت پایه کل(ریال)

تاریخ عرضه

تاریخ درج

 تولید نیروی برق سبز منجیل    300,000 سرمایه ثبت شده 
1,000
 300,000,000 100
8,800
2,640,000,000,000
1394/12/25
1394/12/09
صنایع پتروشیمی دهدشت    969,430
1,000
192,638,275
 19/87 2,139
412,053,270,225
 1394/12/25 1394/12/10
 
پتروشیمی کازرون
  660,000
 1,000  130,552,266  19/78 2,666
 348,052,341,156 1394/12/25
 1394/12/10
  پالایش نفت کرمانشاه   134,878/6
 1,000  80,927,160 60
 42,043 3,402,420,587,880
1395/01/16
 1394/12/17
© 1388 شرکت فرابورس ایران     ثبت نام