آخرین بروزرسانی
English | فارسی
فهرست اوراق در حال عرضه Minimize

فهرست اوراق در حال عرضه

از طریق بازار سوم فرابورس

(برای دیدن اطلاعات  شرکتها، روی نام آنها کلیک کنید)

* مدارک و مستندات شرکتهای درج شده در بازار پایه توافقی در وب سایت رسمی "کدال" قابل دسترسی می باشد.

نام شرکت

نماد

سرمایه(میلیون ریال)

ارزش اسمی هر سهم(ریال)

تعداد سهام قابل عرضه

درصد سهام قابل عرضه

قیمت پایه هر سهم(ریال)

قیمت پایه کل(ریال)

تاریخ عرضه

تاریخ درج

تولید نیروی برق سبز منجیل    

 سرمایه ثبت شده

300,000

1,000
 300,000,000  100 8,800
 2,640,000,000,000 1394/12/04  1394/11/20
© 1388 شرکت فرابورس ایران     Register