آخرین بروزرسانی
English | فارسی
فهرست اوراق در حال عرضه Minimize

فهرست اوراق در حال عرضه

از طریق بازار سوم فرابورس

(برای دیدن اطلاعات  شرکتها، روی نام آنها کلیک کنید)

نام شرکت

نماد

سرمایه(میلیون ریال)

ارزش اسمی هر سهم(ریال)

تعداد سهام قابل عرضه

درصد سهام قابل عرضه

قیمت پایه هر سهم(ریال)

قیمت پایه کل(ریال)

تاریخ عرضه

تاریخ درج

سرمایه گذاری نفت قشم    594,000
 10,000 30,294,000
 51 27,044
819,270,936,000
1394/03/11
 1394/02/28
سرمایه گذاری دانایان پارس    1,350,000
 1,000 1,334,995,000
98/8
2,000
 2,669,990,000,000  1394/03/18  1394/03/03
 فن آوا کارت   300,000
 1,000 60,000,000
 20  4,666  279,960,000,000 1394/03/19
 1394/03/04
                   
© 1388 شرکت فرابورس ایران     Register