آخرین بروزرسانی
English | فارسی
فهرست اوراق در حال عرضه Minimize

فهرست اوراق در حال عرضه

از طریق بازار سوم فرابورس

(برای دیدن اطلاعات  شرکتها، روی نام آنها کلیک کنید)

نام شرکت

نماد

سرمایه(میلیون ریال)

ارزش اسمی هر سهم(ریال)

تعداد سهام قابل عرضه

درصد سهام قابل عرضه

قیمت پایه هر سهم(ریال)

قیمت پایه کل(ریال)

تاریخ عرضه

تاریخ درج

 پتروشیمی دماوند   12/5
 1,000 12,500
100
1,659,806,240
20,747,578,000,000
 1393/09/16 1393/09/02
کارخانجات کابلسازی ایران    37,800
 1,000  8,296,590  21/95  9,941  82,476,401,190  1393/09/17 1393/09/03
نوسازی صنایع ایران
   91,630 1,000
 91,630,000  100 2,032
186,192,160,000
 1393/09/18  1393/09/04
 صنایع بسته بندی مشهد   51,891/334
 1,000 14,298,131
27/55
2,000
28,596,262,000
1393/09/23
 1393/09/05
© 1388 شرکت فرابورس ایران     Register