آخرین بروزرسانی
English | فارسی
فهرست اوراق در حال عرضه Minimize

فهرست اوراق در حال عرضه

از طریق بازار سوم فرابورس

(برای دیدن اطلاعات  شرکتها، روی نام آنها کلیک کنید)

ردیف

نام شرکت

نماد

سرمایه(میلیون ریال)

ارزش اسمی هر سهم(ریال)

تعداد سهام قابل عرضه

درصد سهام قابل عرضه

قیمت پایه هر سهم(ریال)

قیمت پایه کل(ریال)

تاریخ عرضه

تاریخ درج

                     
 1 سرمایه گذاری بانک کارآفرین   200,000 
 1,000
 62,000,000
 31
 3,000  186,000,000,000  1393/01/27  1392/12/28
 2  مهندسین مشاور نیرو
  10   10,000  499
 49/9
 100,734,000  50,266,266,000
 1393/02/07
1393/01/24 
 3 تولید کاشی گرانیت و کاشی لعاب زهره کاشمر  
  123,000  1,000   59,370,000 48/27 
 1,000  59,370,000,000 1393/02/08 
 1393/01/24
4

تولید نیروی برق سبز منجیل 
  300,000 
1,000  300,000,000 
100 
16,334
 4,900,200,000,000
1393/02/15 1393/02/01 
5

 
     
       
   
6
 
   

     
 
   
© 1388 شرکت فرابورس ایران     Register