آخرین بروزرسانی
English | فارسی
فهرست اوراق در حال عرضه Minimize

فهرست اوراق در حال عرضه

از طریق بازار سوم فرابورس

(برای دیدن اطلاعات  شرکتها، روی نام آنها کلیک کنید)

نام شرکت

نماد

سرمایه(میلیون ریال)

ارزش اسمی هر سهم(ریال)

تعداد سهام قابل عرضه

درصد سهام قابل عرضه

قیمت پایه هر سهم(ریال)

قیمت پایه کل(ریال)

تاریخ عرضه

تاریخ درج

 بیمه حافظ   61,000
 1,000 9,150,000
15
3,150
 28,822,500,000 1393/12/10
1393/11/26
 سیمان فیروزکوه    400,000  1,000 140,000,000
 35 4,929
 690,060,000,000 1393/12/17
 1393/12/03
 فن آوا کارت   300,000
1,000
60,000,000
 20  4,580  274,800,000,000  1393/12/20 1393/12/06
مولد نیروگاهی تجارت فارس    8,471,000  1,000 8,429,081,429
99/50
1,911
 16,107,974,610,819 1393/12/20
 1393/12/07
 سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری   66,000
 1,000 30,946,923
 46/89  809 25,036,060,707
1393/12/23
 1393/12/09
© 1388 شرکت فرابورس ایران     Register