آخرین بروزرسانی
English | فارسی
مقررات و شرایط فعالیت شرکت های کارگزاری در فرابورس و بورس کالا حداقل

مقررات و شرایط فعالیت شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران برای معاملات کالاها و اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس کالای ایران و شرکت فرابورس ایران

مصوب 1387/10/24 هیئت‌مدیره سازمان بورس

 2 - شرایط فعالیت شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران برای معاملات کالاها و اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس کالای ایران و شرکت فرابورس ایران، به شرح زیر است:

2-1 کارگزاران دارای رتبه (ب) و بالاتر براساس دستورالعمل بند (1) این مصوبه می توانند با کسب مجوز از سازمان در هر دو گروه کالاهای فلزی و کالاهای پتروشیمی به طور هم زمان، به فعالیت کارگزاری بپردازند.

2-2 کارگزاران دارای رتبه (ج) و بالاتر براساس دستورالعمل بند (1) این مصوبه می توانند با کسب مجوز از سازمان در یک گروه کالا از دو گروه کالاهای فلزی و کالاهای پتروشیمی به فعالیت کارگزاری بپردازند.

2-3 کارگزاران دارای رتبه (د) و بالاتر براساس دستورالعمل بند (1) این مصوبه می توانند با کسب مجوز از سازمان در گروه کالاهای کشاورزی، اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس ایران و معاملات قراردادهای آتی به فعالیت کارگزاری بپردازند.

3 - موافقت اصولی برای اعطای مجوزهای موضوع بند 2 فوق پس از کسب رتبه های لازم و با پیشنهاد معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تائید ریاست سازمان اعطاء خواهد شد. شرکت کارگزاری پس از کسب این موافقت اصولی حداکثر دو ماه فرصت خواهد داشت تا شرایط تعیین شده برای شروع فعالیت مربوطه را احراز نماید. این مهلت با پیشنهاد معاونت نظارت بر نهادهای مالی و ذکر دلایل و موافقت ریاست سازمان حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورت عدم احراز شرایط شروع فعالیت در مهلت های مقرر، موافقت اصولی صادره از درجه ‌ی اعتبار ساقط خواهد شد.

4 - شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران که قبل از تاریخ این مصوبه مجوز معاملات کالاهای پذیرفته شده در بورس کالای ایران را کسب نموده اند نیز موظف اند، در ارزیابی های دوره ای حداقل امتیازهای مذکور در بند (2) فوق را حسب مورد کسب نمایند. در غیر این صورت مطابق بند (5) با آنان رفتار خواهد شد.

5 - هر شرکت کارگزاری که مجوز فعالیت خود را براساس بند (2) فوق دریافت داشته، موظف است در طول فعالیت خود، رتبه مورد نظر را حفظ نماید؛ در غیر این صورت موضوع جهت رسیدگی به مرجع رسیدگی ارجاع می گردد. مرجع رسیدگی می تواند مجوز فعالیت صادره را تعلیق کرده و برای شرکت کارگزاری مهلتی که از 6ماه تجاوز نخواهد کرد برای کسب رتبه مربوطه تعیین نماید. در صورت عدم کسب رتبه مربوطه در مهلت یاد شده، مرجع رسیدگی می تواند مجوز فعالیت صادره را لغو نماید.

6 - بند 1-ج مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیأت مدیره سازمان در مورخ 1387/6/12 و سایر مصوبات مغایر با بندهای فوق لغو می گردد.

 

  
© 1388 شرکت فرابورس ایران     ثبت نام