آخرین بروزرسانی
English | فارسی
نقل و انتقال سهام حداقل

دستورالعمل نقل و انتقال سهام شرکت فرابورس ایران ( سهامی عام )

در راستای اجرای ماده 12 اساسنامه شرکت فرابورس ایران و فراهم نمودن امکان نقل و انتقال سهام این شرکت، دستورالعمل داخلی نقل و انتقال سهام شرکت فرابورس ایران (که بعد از این شرکت نامیده می شود) طی هشت ماده  و دو تبصره به شرح زیر تدوین و در تاریخ 88/10/16 به تصویب هیئت مدیره شرکت رسید.

 ماده 1. نقل و انتقال سهام با حضور انتقال دهنده  و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها  در واحد امور سهام شرکت انجام می شود.

ماده 2.  اقدامات زیر باید توسط انتقال دهنده  و انتقال گیرنده به امور سهام شرکت ارائه گردد.

الف) انتقال دهنده

1- تکمیل فرم مالیات نقل و انتقال سهام.

2- تایید فرم مالیات نقل و انتقال توسط شرکت.

3- مراجعه به اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی جهت پرداخت مالیات نقل و انتقال.

4- ارائه گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال.

5- تکمیل فرم درخواست انتقال سهام.

6- ارائه اصل ورقه سهم.

7- ارائه اصل و کپی مدارک شناسایی انتقال دهنده یا نماینده قانونی وی شامل شناسنامه، کارت ملی و در خصوص اشخاص حقوقی روزنامه رسمی و معرفی نامه عاملیت انتقال.

8- ارائه اصل و کپی وکالت نامه رسمی معتبر در صورتی که انتقال به وکالت صورت می گیرد. 

 

ب) انتقال گیرنده

1- تکمیل فرم درخواست انتقال سهام.

2- ارائه اصل مدارک شناسایی انتقال گیرنده یا نماینده قانونی وی شامل شناسنامه، کارت ملی و در خصوص اشخاص حقوقی روزنامه رسمی و معرفی نامه عاملیت انتقال.

3- ارائه کد پستی ده رقمی.

4- تحویل ورقه سهم قبلی در صورتی که انتقال گیرنده قبلا سهامدار شرکت باشد.

5- ارائه اصل و کپی وکالت نامه رسمی و معتبر در صورتی که انتقال به وکالت صورت می گیرد.

6-تکمیل ، تایید و ارائه فرم اظهارنامه مبنی بر رعایت مادۀ 9 اساسنامه شرکت در خصوص تملک بیش از 10 درصد سهام شرکت توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی (بصورت مستقیم یا غیر مستقیم )

7-ارائه سایر اطلاعات و مدارک حسب درخواست شرکت جهت بررسی رعایت سقف‌های موضوع مادۀ 9 اساسنامه شرکت

 تبصره:  در صورتی که درصد سهامداری انتقال گیرنده با انجام این نقل و انتقال به بیش از 10 درصد سهام شرکت می رسد، مطابق با ماده 9 اساسنامه شرکت، مکلف است علاوه بر مدارک فوق تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار را مبنی بر  افزایش درصد سهامداری به بیش از 10 درصد را اخذ و به واحد امور سهام شرکت ارائه نماید.

 ماده 3. واحد امور سهام شرکت  پس از دریافت مدارک کامل خریدار و فروشنده و حصول اطمینان از صحت آنها و همچنین احراز هویت فروشنده بر اساس مدارک شناسایی و انطباق انتقال با مفاد این دستورالعمل و اساسنامه شرکت، موارد را تایید و سپس به امضای مدیر امور مالی می‌رساند.

تبصره: اعتبار وکالت نامه منوط به تایید واحد حقوقی شرکت است.

ماده 4.  واحد امور سهام پس از تایید مدیر امور مالی، نقل و انتقال سهام را در دفتر سهام و دفتر نقل و انتقال سهام شرکت ثبت می کند و آن را به امضای خریدار و فروشنده یا نمایندگان قانونی آنها می رساند.

ماده 5. پس از باطل نمودن ورقه سهم قبلی، واحد امور سهام ورقه سهام جدید را به نام خریدار صادر می کند. ورقه سهام باطل شده در سوابق شرکت نگهداری خواهد شد.

ماده 6.  شرکت، مسئول صحت ثبت نقل و انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت و کنترل رعایت مقررات مربوطه در خصوص مالکیت سهام شرکت است و مسئولیتی درباره بهای سهام یا حق تقدم خرید سهام مورد انتقال ندارد.

ماده 7. در صورت وجود هر گونه ابهام در مورد مواد این دستورالعمل، اساسنامه و نیز قانون تجارت ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ماده 8. اصلاح یا تغییر این دستورالعمل با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره انجام خواهد شد.

 

  
© 1388 شرکت فرابورس ایران     ثبت نام